Правила и условия


Последна актуализация: 28 декември 2021 г


Моля, прочетете внимателно тези правила и условия, преди да използвате нашата услуга.


Тълкуване и дефиниции


Интерпретация


Думите, чиято начална буква е главна, имат значения, определени при следните условия. Следните дефиниции имат едно и също значение, независимо дали се появяват в единствено или множествено число.


Дефиниции


За целите на тези Общи условия:


Признание


Това са Правилата и условията, уреждащи използването на тази услуга и споразумението, което действа между Вас и компанията. Тези Общи условия определят правата и задълженията на всички потребители по отношение на използването на Обслужване.


Вашият достъп до и използване на Услугата зависи от приемането и спазването от Ваша страна на тези Условия. Тези Правила и условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата.


Чрез достъпа до или използването на Услугата Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Правила и условия. Ако не сте съгласни с някоя част от настоящите Правила и условия, тогава нямате право на достъп до Услугата.


Вие декларирате, че сте на възраст над 18 години. Компанията не разрешава на лица под 18 години да използват Услугата.


Вашият достъп до и използване на Услугата също зависи от Вашето приемане и спазване на Поверителността на Политика на компанията. Нашата политика за поверителност описва нашите политики и процедури относно събирането, използването и разкриване на Вашата лична информация, когато използвате Приложението или Уебсайта и Ви информира за Вашата поверителност права и как законът Ви защитава. Моля, прочетете внимателно нашата Политика за поверителност, преди да използвате нашата услуга.


Връзки към други уебсайтове


Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от Компания.


Компанията няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на всякакви уеб сайтове или услуги на трети страни. Освен това вие потвърждавате и се съгласявате, че Компанията не носи отговорност или носи отговорност, пряко или непряко, за всякакви щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уеб сайтове или услуги.


Горещо Ви съветваме да прочетете правилата и условията и политиките за поверителност на всякакви уеб сайтове или услуги на трети страни които ще посещавате.


Прекратяване на договора


Ние можем да прекратим или спрем Вашия достъп незабавно, без предварително известие или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите тези Правила и условия.


При прекратяване правото Ви да използвате Услугата ще бъде прекратено незабавно.


Ограничаване на отговорността


Независимо от каквито и да е щети, които може да понесете, цялата отговорност на Дружеството и всеки от неговите доставчици по всяка разпоредба на настоящите Условия и Вашето изключително средство за защита за всичко горепосочено ще бъде ограничено до сумата действително платени от Вас чрез Услугата или 100 ЕВРО, ако не сте закупили нищо чрез Услугата.


До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, при никакви обстоятелства Компанията или нейните доставчици не носят отговорност за каквото и да било специални, случайни, непреки или последващи щети (включително, но не само, щети за загуба печалби, загуба на данни или друга информация, за прекъсване на бизнеса, за телесна повреда, загуба на поверителност произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването или невъзможността за използване на Услугата, софтуер на трети страни и/или хардуер на трети страни, използван с Услугата, или по друг начин във връзка с която и да е разпоредба на настоящите Условия), дори ако Компанията или който и да е доставчик е бил уведомен за възможността от такива щети и дори ако обезщетението е неуспешно основна цел.


Някои щати не позволяват изключване на подразбиращи се гаранции или ограничаване на отговорността за инцидентни или последващи щети, което означава, че някои от горните ограничения може да не са приложими. В тези държави, всяка страна отговорността ще бъде ограничена до най-голямата степен, разрешена от закона.


„КАКТО Е“ и „КАКТО Е НАЛИЧНО“ Отказ от отговорност


Услугата Ви се предоставя „КАКТО Е“ и „КАКТО Е НАЛИЧНА“ и с всички неизправности и дефекти без гаранция от всякакъв вид. До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, Компанията от свое име и за от името на своите филиали и техните съответни лицензодатели и доставчици на услуги, изрично отхвърля всички гаранции, изрични, подразбиращи се, законови или други, по отношение на Услугата, включително всички подразбиращи се гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел, право на собственост и ненарушение и гаранции, които могат произтичат от хода на сделката, курса на изпълнение, употребата или търговската практика. Без ограничение до гореизложеното, Компанията не предоставя никакви гаранции или ангажименти и не прави декларации от какъвто и да било вид, че Услугата ще отговори Вашите изисквания, постигане на очакваните резултати, съвместимост или работа с друг софтуер, приложения, системи или услуги, да работят без прекъсване, да отговарят на стандарти за производителност или надеждност или да са без грешки или че всички грешки или дефекти могат или ще бъдат коригирани.


Без да ограничава гореизложеното, нито Дружеството, нито който и да е доставчик на дружеството прави каквото и да е представителство или гаранция от всякакъв вид, изрична или подразбираща се: (i) по отношение на работата или наличността на Услугата, или информация, съдържание и материали или продукти, включени в тях; (ii) че Услугата ще бъде непрекъсната или без грешки; (iii) по отношение на точността, надеждността или актуалността на всяка информация или съдържание, предоставени чрез Обслужване; или (iv) че Услугата, нейните сървъри, съдържанието или имейлите, изпратени от или от името на Компанията, са без вируси, скриптове, троянски коне, червеи, зловреден софтуер, бомби със закъснител или други вредни компоненти.


Някои юрисдикции не позволяват изключване на определени видове гаранции или ограничения на приложимите законови разпоредби права на потребител, така че някои или всички от горните изключения и ограничения може да не се отнасят за Вас. Но в такъв в този случай изключенията и ограниченията, изложени в този раздел, се прилагат в най-голяма степен, която е приложима съгласно действащото законодателство.


Приложимо право


Законите на страната, с изключение на нейните стълкновителни норми, ще уреждат настоящите Условия и вашето използване на Услугата. Използването на Приложението от ваша страна може да бъде предмет на други местни, щатски, национални или международни закони.


Разрешаване на спорове


Ако имате притеснение или спор относно Услугата, Вие се съгласявате първо да опитате да разрешите спора неофициално чрез контакт с Компанията.


За потребители от Европейския съюз (ЕС).


Ако сте потребител от Европейския съюз, ще се възползвате от всички задължителни разпоредби на законодателството на държавата в която живеете.


Съответствие със законодателството на Съединените щати


Вие заявявате и гарантирате, че (i) не се намирате в държава, която е подчинена на правителството на Съединените щати ембарго, или която е определена от правителството на Съединените щати като "поддържаща тероризма" страна, и (ii) не сте включени в нито един списък на правителството на Съединените щати на забранени или ограничени лица.


Разделимост и отказ


Разделимост


Ако някоя от разпоредбите на тези Условия се счита за неприложима или невалидна, тази разпоредба ще бъде променена и тълкувани за постигане на целите на такова предоставяне във възможно най-голяма степен съгласно приложимото право и останалите разпоредби ще останат в пълна сила и действие.


Отказ


С изключение на предвиденото тук, неупражняването на право или изискването за изпълнение на задължение по настоящите Условия няма да повлияят на способността на страна да упражнява такова право или да изисква такова изпълнение в който и да е момент след това нито отказът от нарушение представлява отказ от последващо нарушение.


Устен превод


Тези Правила и условия може да са били преведени, ако сме Ви ги направили достъпни в нашата Услуга. Вие се съгласявате, че оригиналният английски текст има предимство в случай на спор.


Промени в тези Правила и условия


Запазваме си правото по наше усмотрение да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена Ще положим разумни усилия, за да предоставим предизвестие поне 30 дни преди влизането в сила на новите условия. Какво представлява съществена промяна, ще се определи по наше лично усмотрение.


Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата услуга, след като тези ревизии влязат в сила, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от ревизирани условия. Ако не сте съгласни с новите условия, изцяло или частично, моля, спрете да използвате уебсайта и Обслужване.


Свържете се с нас


Ако имате въпроси относно тези Общи условия, можете да се свържете с нас.